مواد ضد رسوب و مواد شیمیایی

انتی اسکالانت

آنتی اسکالانت – مواد ضد رسوب

بھ طور طبیعی بر اثر مواد معلق موجود ، املاح RO ھر سیستم غشائي نظیر سیستم محلول و پارامترھای میکروبی موجود در آب خوراک ، دچار گرفتگی می شود کھ این امر لزوم در نظر داشت پیش تصفیھ فیزیکی و شیمیایی صحیح سیستم را ضروری می سازد

توضیحات آنتی اسکالانت – مواد ضد رسوب به دلیل وجود نمک ھای محلول، درآب ورودی به دستگاه ھای تصفیه آب به روش اسمز معکوس امکان (RO(ایجاد گرفتگی و رسوب در روزنه ھای میکرونی ممبرین ھای اسمز معکوس که اغلب از جنس پلی آمید می باشند,وجود دارد.

بھ معنای رسوب کردن، می نامند. از آن دست موادی کھ ،Scaling این پدیده را اصطلاحاً ،(CaCO₃ (بر پوستھ پلی آمید ( ممبرین) رسوب ایجاد می کنند می توان بھ کربنات کلسیم(SrSO₄ (و سولفات استرونیوم ،(BaSO₄ (سولفات باریم ،(CaSO₄ (سولفات کلسیم

کمتر رایج ھستند اما بھ ھر (CaF (و فلوراید کلسیم (SiO₂ (اشاره نمود. رسوبات سیلیکا حال حضور این دو ماده نیز می تواند در کارکرد ممبران ھا اختلال ایجاد کند. برای بھ (Scalant-Anti (ممانعت از رسوب نمک ھایی کھ بھ انھا اشاره شد، مواد ضد رسوب

آب ورودی بھ ممبران اسمز معکوس تزریق می نمایند. میزان صحیح تزریق این ماده بستگی بھ آنالیز فیزیکی-شیمیایی آب خام و ھمچنین مشخصات دستگاه (Rate Dosingِ( دارد و این میزان بایستس توسط سازنده بھ بھره بردار اعلام شود

بھ طور طبیعی بر اثر RO آنتی اسکالانت – مواد ضد رسوب ھر سیستم غشائي نظیر سیستم  مواد معلق موجود ، املاح محلول و پارامترھای میکروبی