تجهیزات کنترلی ،TDS ، Rocontrolمتر ، ES متر ، PH متر و فلومتر ها