تعدادی از پروژه های انجام شده

 • قرارگاه خاتم انبیا یک دستگاه با ظرفیت 1700 متر مکعب در شبانه روز سال 1388
 • شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد 100 متر مکعب در شبانه روز سال 1388
 • شرکت زیمنس دو دستگاه هر کدام با ظرفیت 20 مترمکعب در شبانه روز سال اجرا 1389
 • شرکت ایتراک (ایران خودرو) یک دستگاه با ظرفیت 120 مترمکعب در شبانه روز سال اجرا 1389
 • شرکت رجا مشهد دو دستگاه 250 متر مکعب در شبانه روز ایستگاه راه آهن مشهد در سال 1389
 • بخشش خصوصی پروژه B.O.Oدستگاه دریایی با ظرفیت 700 متر مکعب در شبانه روز سال 1390
 • شرکت اروم نارین با ظرفیت 600 متر مکعب سال اجرا 1390
 • شرکت سهند جنوب با ظرفیت 100 متر مکعب در شبانه روز سال اجرا 1391
 • شرکت کیان پرشیا تهران با ظرفیت 40 متر مکعب در شبانه روز سال اجرا 1392
 • شرکت آب و فاضلاب کاشان آب شرب شهر ابوزید آباد و دستگاه هر کدام با ظرفیت 1700 متر مکعب در شبانه روز سال 1392
 • جزیره فارور بخش خصوصی دستگاه دریایی با ظرفیت 300 متر مکعب در شبانه روز سال 1392
 • شرکت آبفا کاشان بخش خصوصی آب شرب دو دستگاه هر کدام با ظرفیت 600 متر مکعب سال 1393
 • بنیاد کرمان با ظرفیت 700 متر مکعب در شبانه روز سال اجرا1394
 • شرکت آب و فاضلاب کرمان با ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز سال اجرا 1394
 • شرکت هنکل (پاک وش) با ظرفیت 790 متر مکعب در شبانه روز سال اجرا 1395
 • قرارگاه خاتم الانبیا یک دستگاه یک دستگاه با ظرفیت 400 متر مکعب در شبانه روز سال 1396
 • قرارگاه خاتم انبیا یک دستگاه کانتینر با ظرفیت 200 متر مکعب در شبانه روز سال 1396
 • قرارگاه خاتم انبیا دو دستگاه سختی گیر هر کدام با ظرفیت 0 متر مکعب در سال 1396
 • دانشگاه رفسنجان با ظرفیت 20 متر مکعب در شبانه روز سال 1397
 • قرارگاه خاتم الانبیا RO با ظرفیت 75 متر مکعب در سال اجرا 1397