RO چیست؟

امروزه از فرآیند اسمز معکوس(RO) به عنوان یک فرآیند جداسازي در بسیاري از صنایع تولید آب شیرین ،تصفیه پسابها ، صنایع غذایی و داروسازي و ... استفاده می‌شود. استفاده از این روش با تولید غشاهاي جدید که می‌توانستند در محدوده وسیعی از pH و دماهاي مختلف عمل کنند و نسبت به بسیاري از مواد شیمیایی و بیولوژیکی موجود در آب مقاومت داشته باشند توسعه چشمگیري یافته است. روشRO نسبت به بسیاري از فرآیندهاي جداسازي دیگر، همانند تقطیر، استخراج، تعویض یونی و جذب داراي مزایاي فراوانی می‌باشد. در این روش به هیچگونه تغییرات فازي شدید انرژي و یا استفاده از محلولهاي گرانقیمت جاذب نیازي نیست .طراحی و عملکرد این روش در مقایسه با بسیاري از روشهاي قدیمی جداسازي راحت‌تر می‌باشد.

 تشریح فرآیند اسمز معکوس:

در صورتیکه یک غشاء نیمه تراوا بین دو محلول با غلظت‌هاي متفاوت قرار گیرد، مقداري از حلال از یک طرف محلول رقیق به سمت دیگر غشاء می‌رود. این پدیده که به نام اسمز معروف است، تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که سیستم به حالت تعادل برسد. در حالت تعادل بین دو طرف غشاء اختلاف فشاري متناسب با غلظت مواد حل شده در محلول وجود دارد که به آن فشار اسمزي می‌گویند. هر چه اندازه مولکولهاي ناخالصی درشت‌تر و درجه یونیزاسیون آنها کمتر باشد، فشار اسمزي کمتر است. فرآیند اسمز معکوس همانگونه که از نام آن نیز مشخص است، عکس فرآیند طبیعی اسمز می‌باشد، که امروزه جزء یکی از جدیدترین و متداول‌ترین روشهاي جداسازي به‌خصوص در تصفیه آبهاي شور محسوب می‌شود. در این فرآیند با قراردادن فشاري بیشتر از فشار اسمزي درسمت محلول غلیظ‌تر (آب شور)، جهت حرکت حلال (آب خالص) عکس شده و به این ترتیب می توان آب را از ناخالصی‌هاي درون آن جدا کرد.