دستورالعمل بهره برداری از آب سختی گیر

1-ابتدا همه ی شیرها را بسته و شیر هواگیری دستگاه را باز کنید.
2-به محض خروج آب از لوله هواگیری ، شیر هواگیری را ببندید.توجه کنید که در صورت بازماندن شیر هواگیری امکان فرار رزین وجود خواهد داشت.
3-دسته شیر سولو (solo vave )را در وضعیت (Run)یا service قرار دهید.در این حالت آب پس از عبور از بستر رزین سختی گیری شده  آماده استفاده خواهد بود.
4-در سیکل هاي بهره برداري مشخص نسبت به احیاي رزین اقدام نمایید.
5-به منظور احیای دسته شیر سولور را در وضعیت (REGEN)قرار دهید.
6-شیر واقع در مسیر مکش آب نمک را باز کنید محلول آب و نمک وارد سیستم شود . اگر درپوش برنجی روی نازل نمک را که به همین منظور در پشت شیر سولو و در کنار لوله تخلیه تعبیه شده است باز کنید به کمک پیچ گوشتی مناسبی میتوانید میزان مکش را تنظیم نمایید.
7-پس از گذشت 20 دقیقه صبر کنید و سپس شست و شوی رزین را با آب انجام دهید.
8-در این حالت شیر مسیر مخزن نمک را بسته و سولو را در حالت  شست و شوی سریع (RINSE)قراردهید.
9-حدود 20 دقیقه صبر کنید تا کل رزین موجود در داخل مخزن دستگاه شست وشو شده و محلول آب و نمک آن تخلیه گردد.
اکنون دستگاه  آماده بهره برداری است.

ملاحظات عمومی

در حین بهره برداری از دستگاه سختی گیر ، اطمینان حاصل کنید که فشار نسبی داخل مخزن حداقل 1/7 بار باشد.
اگر فشار داخل مخزن کمتر از 1/7 بار باشد ، در آب بندی شیر سولو و مکش آب نمک اختلال ایجاد خواهد شد.
همچنین در فشار های بالاتر از 4/5 بار ممکن است قطعات شیر سولو صدمه ببینند.
سختی آب تصفیه شده خروجی از سختی گیر ها همواره باید با کیت سختی سنج کنترل شده و مورد آزمایش قرارگیرد.
به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود ، بلافاصله باید نسبت به عمل احیای رزین اقدام نمود:
در صورت امکان نسبت به تهیه محلول نمک با آب نرم اقدام شود.
مقدار نمک مورد نیاز برای تهیه محلول ، باید یک چهارم مقدار رزین موجود در دستگاه بر حسب کیلوگرین باشد.
به عنوان مثال در سختی گیر یک میلیون گرین (هزار کیلوگرین ) میزان نمک مورد نیاز برای هربار احیا حدود 250 کیلوگرم خواهد بود.