محاسبه ظرفیت سختی گیری و بهره برداری آب

دستورالعمل بهره برداري سختی گیر
-1 ابتدا همه ي شیر ها را بسته و شیر هواگیري دستگاه را باز کنید
-2 به محض خروج آب از لوله هواگیري ، شیر هواگیري را ببندید. توجه کنید که در صورت باز ماندن شیر هواگیري
امکان فرار رزین وجود خواهد داشت.
قرار دهید، در این حالت آب پس از عبور از Service یا (Run) را در وضعیت (solo valve) -3 دسته شیر سولو
بستر رزین سختی گیري شده و آماده استفاده خواهد بود.
-4 در سیکل هاي بهره برداري مشخص نسبت به احیاي رزین اقدام نمایید.
قرار دهید. (REGEN) -5 بمنظور احیا دسته شیر سولو را در وضعیت
-6 شیر واقع در مسیر مکش آب نمک را باز کنید محلول آب و نمک وارد سیستم شود. اگر درپوش برنجی روي نازل
نمک را که به همین منظور در پشت شیر سولو و در کنار لوله تخلیه تعبیه شده است، باز کنید، به کمک پیچ
گوشتی مناسبی می توانید میزان مکش را تنظیم نمائید.
-7 پس از گذشت مدت لازم و اطمینان از مکش تمامی نمک که بصورت محلول در مخزن موجود بود 20 دقیقه صبر
کنید و سپس شستشوي رزین با آب را انجام دهید.
قرار دهید. ( RINSE) -8 در این حالت شیر مسیر مخرن نمک را بسته و سولو ولو را در حالت شستشوي سریع
-9 حدود 20 دقیقه صبرکنید تا کل رزین موجود در داخل مخزن دستگاه شسته شده و محلول آب و نمک از آن تخلیه
گردد.
اکنون دستگاه آماده بهره برداري است.
ملاحظات عمومی
1 بار / در حین بهره برداري از دستگاه سختی گیر، اطمینان حاصل کنید که فشار نسبی داخل مخزن حداقل 7
1 بار باشد، در آب بندي شیر سولو و مکش آب نمک اختلال ایجاد / باشد. اگر فشار داخل مخزن کمتر از 7
4 بار ممکن است قطعات شیر سولو صدمه ببیند. / خواهد شد. همچنین در فشار هاي بالاتر از 5
سختی آب تصفیه شده خروجی از سختی گیر ها همواره باید با کیت سختی سنج کنترل شده و مورد آزمایش
قرار گیرد. به محض اینکه سختی آب از حد مجاز بیشتر شود، بلافاصله باید نسبت به عمل احیاي رزین اقدام
نمود:
در صورت امکان نسبت به تهیه محلول نمک با آب نرم اقدام شود. مقدار نمک مورد نیاز براي تهیه محلول،
باید یک چهارم مقدار رزین موجود در دستگاه بر حسب کیلو گرین باشد. بعنوان مثال در سختی گیر یک
میلیون گرین (هزار کیلو گرین)، میزان نمک مورد نیاز براي هر بار احیا حدود 250 کیلوگرم خواهد بود.