تولید آب جهت مصارف صنعتی

تولید آب مناسب جهت مصارف صنعتی و شرب از آب های سطحخی ، شور و دریا مطابق استناندارد های جاری کشور