تعمیر ، نگهداری و راهبری

تعمیر ، نگهداری و راهبری واحدهای تصفیه آب و تجهیزات مرتبط با Ro 

ﺷﺴﺘﺸﻮی ﺑﻤﻮﻗﻊ و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (RO) در ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ طﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮐﺮد و ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب دارد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻧﮑﺎت و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﻣﮫﻤﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ

DOW در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ FILMTEC در ﺑﺎزار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ھﺴﺘﻨﺪ، اراﺋﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﻟﺒﺘﻪ، در ﺻﻮرت وﺟﻮد دﻓﺘﺮﭼﻪ راھﻨﻤﺎی ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه RO،

ﻣﻮارد ﻣﻨﺪرج در آن دﻓﺘﺮﭼﻪ در ﺧﺼﻮص ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ، ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺟﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

 

اﻟﺰاﻣﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ

ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس، در طﻮل زﻣﺎن ﮐﺎرﮐﺮد، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ذرات ﮐﻠﻮﺋﯿﺪی و ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﻮل، دﭼﺎر ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﻻﯾﻪ ھﺎی رﺳﻮب روی ﺳﻄﺢ ﻣﻤﺒﺮان، ﺷﺎھﺪ ﮐﺎھﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه، ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺮﻣﺎل دﻓﻊ اﻣﻼح و ﯾﺎ ھﺮ

دو ﻣﻮرد ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﻮد.

اﻟﻤﺎﻧﮫﺎی ﻣﻤﺒﺮان اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس، ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺷﻮﻧﺪ:

- ﮐﺎھﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه Flow) Permeate (Normalized ﺑﻪ ﻣﯿﺰان %10

- اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﺮﻣﺎل ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮏ Passage) Salt (Normalized ﺑﻪ ﻣﯿﺰان %5 ﺗﺎ %10

- اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر )ﺗﻔﺎﺿﻞ ﻓﺸﺎر آب ورودی و ﻓﺸﺎر ﭘﺴﺎب( ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه Drop) Pressure (Normalized ﺑﻪ ﻣﯿﺰان %10 ﺗﺎ %15 در ﺻﻮرت ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ھﺮ ﮐﺪام از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق و ﺗﻌﻠﻞ در ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﺒﺮان ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اوﻟﯿﻪ

ﺧﻮد ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮھﺎ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﻣﯿﺰان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ (Stage) از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺛﺒﺖ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ

ﻣﻨﺎﻓﺬ ورودی ﻣﻤﺒﺮان، ﻣﻘﺪار اﯾﻦ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر، اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.

 

ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺧﺮوﺟﯽ دﺳﺘﮕﺎه در ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی آب ورودی، اﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ، اﯾﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﻟﺰاﻣﺎً ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻣﻤﺒﺮان ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ، ﻋﻮاﻣﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮏ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﻣﺸﺎھﺪه اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ، ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮان، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﻋﻠﻞ ﻓﻮق را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و رﻓﻊ

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮان ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﻣﮫﻢ در ﺧﺼﻮص ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ

-1 از ھﺮ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه آن در زﻣﺎن ﺣﻤﻞ، ﻧﮕﮫﺪاری،

اﺳﺘﻔﺎده و ﺣﺘﯽ دور رﯾﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

-2 ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮان ھﺎ و ﺳﯿﺮﮐﻮﻟﻪ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ، اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺤﻠﻮل در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

      -3 ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺑﺎ آب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻋﺎری از ﮐﻠﺮ و ﺑﺎ دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﯽ ﺗﻮان از آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺷﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ (Permeate) و ﯾﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎد ﻧﻤﻮد. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ ﭘﺲ از

        ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﺑﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﻢ ﺑﺎ آب ﺗﻤﯿﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﻋﻤﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن و ﻓﺸﺎر ﻧﺮﻣﺎل، اﯾﻦ ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻼﺷﯿﻨﮓ، ﺑﺎز ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮر ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه (Permeate) دﺳﺘﮕﺎه RO وﺟﻮد ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا، ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪی

(Permeate) دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪاﻗﻞ 30 دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺮای ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب (Drain) ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ دﺳﺘﮕﺎه RO در ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

-4 در طﻮل ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در دﺳﺘﮕﺎه اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس، ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﺪم اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﻮد. ﺣﺪاﮐﺜﺮ دﻣﺎی ﻣﺠﺎز، ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ

PH و ﻧﻮع ﻣﻤﺒﺮان دارد. ﺟﺪول زﯾﺮ، اطﻼﻋﺎت ﻻزم را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ:


ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (1) – ﺑﺎزه دﻣﺎ و PH ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ -5 ﺑﺮای اﻟﻤﻨﺖ ھﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﯿﺶ از 6 اﯾﻨﭻ، ﺟﮫﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺟﮫﺖ ﺟﺮﯾﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه، ﺑﻪ ﺟﮫﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ﺷﺪن ﻣﻤﺒﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 6 اﯾﻨﭻ ھﻢ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ

ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺗﺠهﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎی RO

ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ آب اﺳﻤﺰ ﻣﻌﮑﻮس (RO) در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ:
ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب و طﺮاﺣﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

- ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ و ﯾﺎ FRP ﺑﺎﺷﺪ.

- در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ درب و ﯾﺎ ﮐﺎور ﻣﺘﺤﺮک و ﻧﯿﺰ ﮔﯿﺞ دﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺨﺰن از اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺖ.

 -  ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان PH و دﻣﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﺎرھﺎی راھﻨﻤﺎی ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (1) رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. از اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در دﻣﺎی زﯾﺮ 20 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد. زﯾﺮا در اﯾﻦ دﻣﺎ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ )ﻣﺎﻧﻨﺪ Sulfate Lauryl (Sodium در دﻣﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

رﺳﻮب ﮐﻨﻨﺪ.

 

- در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای طﺮاﺣﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی

ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ھﻢ اﻟﺰاﻣﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ھﻢ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ را در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

- ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﺳﺮاﻧﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ھﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻤﺒﺮان Pressure) (Vessel ھﺎ را ﺑﺎ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ RO

ﺷﺎﻣﻞ 10 ﭘﺮﺷﺮ وﺳﻞ 8 اﯾﻨﭻ ﮐﻪ 6 اﻟﻤﻨﺖ در ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﻮده و طﻮل ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺣﺪود 50 ﻓﻮت و ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ 4 اﯾﻨﭻ ﯾﺎﺷﺪ.

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ را ﺣﺪود 550 ﮔﺎﻟﻦ 2.1) ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

- ﺳﺎﯾﺰ ﭘﻤﭗ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺑﯽ و ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (2) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد. ﻓﺸﺎرھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻓﺖ ﻓﺸﺎرھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ و ﮐﺎرﺗﺮﯾﺞ ﻓﯿﻠﺘﺮھﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺟﻨﺲ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﭘﻤﭗ

ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺟﻨﺲ اﺳﺘﻨﻠﺲ اﺳﺘﯿﻞ 316 و ﯾﺎ ﺟﻨﺲ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺟﺪول ﺷﻤﺎره (2) – دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ھﺮ ﭘﺮﺷﺮ وﺳﻞ در زﻣﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ

 

- ﺷﯿﺮاﻻت، ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ و ﮔﯿﺞ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻣﺤﻠﮫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ. ﺧﻄﻮط ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﺴﺘﺸﻮی RO

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ و ﯾﺎ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺻﻮرت، دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10 ﻓﻮت ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ 3) ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ( ﺑﺎﺷﺪ.

 

در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻌﺪ، ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻤﺒﺮاﻧﮫﺎ و ﻧﮑﺎت ﻣﮫﻢ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.